BP-bm-Item-26-Locking-Bolt-HQT-1248.jpg
£6.90
BP-bm-Item-27-Spider-HQT-1243.jpg
£124.20
BP-bm-Item-28-Stop-Screw-HQT-1148.jpg
£4.60
BP-bm-Item-36-Saddle-Knee-Wiper-plate-HQT-1153.jpg
£34.50
BP-bm-Item-37-Felt-wiper-set.jpg
£21.85
BP-bm-Item-38-Flat-Head-screw-HQT-1152.jpg
£1.15
BP-bm-Item-41-Table-to-Saddle-Gib---X-axis--HQT-1156.jpg
£166.75
BP-bm-Item-42-Saddle-to-Knee-Gib-Y-axis-HQT-1157.png
£178.25
BP-bm-Item-43-Knee-to-colunm-Z-axis-gib-HQT-1158.jpg
£189.75
BP-bm-Item-44-Gib-Adjustmnet-Screw-HQT-1106.jpg
£11.50
BP-bm-Item-45-Table-Lock-Bolt-Handle-HQT-1122.jpg
£20.70
BP-bm-Item-46-Table-to-saddle-HQT-1206.jpg
£12.65
BP-bm-Item-57-Left-hand-Column-wiper-holder-HQT-1212.jpg
£11.50
BP-bm-Item-58-Right-Hand-column-wiper-holder.jpg
£11.50
BP-bm-Item-64-Bevel-Gear--HQT-1226.jpg
£90.85
BP-bm-Item-67-Sealed-Ball-Bearing-Kne-HQT-1227.jpg
£57.50
BP-bm-Item-68-Bearing-Bushing-spacer-HQT-1227-A.jpg
£21.85
BP-bm-Item-69-Elevating-screw-Z-axis-HQT-1071.jpg
£188.60
BP-bm-Item-70-Elevating-Nut-Z-axis-Imperial-HQT-1072.jpg
£92.00
BP-bm-Item-73-Woodruff-key-HQT-1179.png
£1.15
BP-bm-Item-74-Elevating-Crank-Handle-HQT-1145-02.jpg
£17.25
BP-bm-Item-76-Gear-shaft-clutch-insert-HQT-1230.jpg
£32.20
BP-bm-Item-77-Dial-Lock-nut-HQt-1168.jpg
£17.25
Page 8 of 13